Pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies při užívání aplikace Hoofmanager

Část A. Pravidla zpracování osobních údajů

I. Úvod

Provozovatel a poskytovatel online aplikace Hoofmanager, zahrnující pro účely těchto pravidel aplikaci umístěnou na hoofmgr.farmcloud.cz i prezentační webové stránky www.hoofmanager.cz (dále též „Aplikace“), společnost FARMCZSYSTEM, s.r.o., v souvislosti s Vaším používáním Aplikace zpracovává v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na ně navazujícími příslušnými právními předpisy Vaše osobní údaje. Tato pravidla vysvětlují, jakým způsobem společnost FARMCZSYSTEM, s.r.o. s Vašimi osobními údaji nakládá a jak je zpracovává.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE o správci

Správce osobních údajů: FARMCZSYSTEM, s.r.o.

Identifikační údaje správce: FARMCZSYSTEM, s.r.o., IČO: 03324966, se sídlem Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.C 236257 (dále též „Poskytovatel“)

Kontaktní e-mail Poskytovatele: office@farmsystem.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje za účelem provozování a používání Aplikace a plnění smlouvy o užívání Aplikace uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Aplikace.

Dále může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje za účelem a z důvodů plnění právních povinností Poskytovatele na základě příslušných právních předpisů či rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů a také za účelem a z důvodu existence oprávněných zájmů Poskytovatele, zejména za účelem ověření dodržování podmínek pro používání Aplikace, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti používáním Aplikace či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s Aplikací.

Na základě Vašeho souhlasu může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje také za dalšími účely, ke kterým dáte výslovný souhlas, např. to může být k zasílání obchodních, informačních, vzdělávacích či jiných sdělení např. prostřednictví služby SmartEmailing, či k online setkávání např. prostřednictvím služby Webmeeting.

IV. osobní údaje, které poskytovatel zpracovává:

Osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává: Jedná se o údaje potřebné k provozování a používání Aplikace a webových stránek hoofmanager.cz a k plnění smlouvy o užívání Aplikace uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Aplikace, zejména: jméno, příjmení, obchodní jméno/název, identifikační číslo, DIČ, bydliště/sídlo, kontaktní adresa, telefon, email, pracovní pozice, fakturační údaje, přístupové údaje či další potřebné údaje, které Poskytovatel získá od uživatele Aplikace při používání Aplikace, přičemž se jedná o údaje, které uživatel zadá za účelem a pro potřeby využívání služeb Aplikace, nebo se jedná o identifikátory potřebné pro používání Aplikace, jako je např. IP adresa.

Bez poskytnutí údajů potřebných k provozování a používání Aplikace a k plnění smlouvy o užívání Aplikace uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Aplikace, není možné služby Aplikace využívat.

Dále se může jednat o údaje, které Poskytovatel zpracovává za účelem a z důvodů plnění právních povinností Poskytovatele na základě příslušných právních předpisů či rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů nebo za účelem a z důvodu existence výše uvedených oprávněných zájmů Poskytovatele.

V případě, že má Poskytovatel v úmyslu zpracovávat jiné osobní údaje, než uvedeno shora, případně i pro jiné účely, může tak činit pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním takových osobních údajů. Poskytnutí Údajů je tak dobrovolné a založené na tom, že uživatel s takovým zpracováním souhlasí. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: office@farmsystem.cz nebo jiným způsobem uvedeným v souhlasu.

V. Zdroje osobních údajů:

Poskytovatel získává osobní údaje přímo od uživatelů Aplikace v rámci používání Aplikace a v souvislosti s Aplikací a v rámci plnění smlouvy o užívání Aplikace uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Aplikace a v souvislosti s ní.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté údaje mohou zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené Poskytovatelem, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako Poskytovatel, zejména: poskytovatel cloudových řešení, poskytovatel webhostingových služeb, poskytovatel serveru dedikovaných služeb, externí účetní, daňoví a právní poradci. Pokud budou Údaje předávány externím dodavatelům mimo území EU, na území, která nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany, jaká je požadována v rámci EU, přijme Poskytovatel taková opatření, která zajistí adekvátní úroveň ochrany v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

Osobní údaje mohou být z důvodů plnění právních povinností Poskytovatele na základě příslušných právních předpisů či rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů nebo za účelem a z důvodu existence výše uvedených oprávněných zájmů Poskytovatele, poskytnuty příslušným veřejnoprávním orgánům.

VII. Doba zpracovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje Poskytovatel zpracovává po dobu užívání Aplikace, tj. po dobu, po kterou jsou uživateli dostupné sjednané funkce Aplikace dle aktuální verze Aplikace a případně úhrady ceny. Vaše jiné osobní údaje poskytnuté na základě zvláštního souhlasu lze zpracovávat na dobu uvedenou v souhlasu. Po dobu delší může Poskytovatel zpracovávat Vaše osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno na základě příslušných právních předpisů či rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů či oprávněným zájmem Poskytovatele.

VIII. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ DAT

Poskytovatel aplikuje za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování pracovníků Poskytovatele. Poskytovatel dbá na to, aby byla potřebná technická a organizační opatření zavedena i u externích dodavatelů.

IX. Automatizované individuální rozhodování

Poskytovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

X. PLATEBNÍ BRÁNY

Poskytovatel může využívat platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud Uživatel využije platbu kreditní nebo debetní kartou přes PayPal nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla platebních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Poskytovatel neuchovává čísla platebních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

XI. PRÁVA uživatelů

Uživatel Aplikace má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má následující práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům a právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a na příslušné informace o takovém zpracování;
 • b) právo na opravu osobních údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů;
 • c) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že Poskytovatel zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu uživatele, a to zasláním e-mailu na adresu: office@farmsystem.cz nebo jiným způsobem uvedeným v souhlasu;
 • d) právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Poskytovatele, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • e) právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že Poskytovatel již osobních údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo v případě, že uživatel vznesl námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů Poskytovatele, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody uživatele;
 • f) právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu uživatele a ten svůj souhlas odvolá a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že uživatel vznesl námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněných zájmech Poskytovatele a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že osobních údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • g) právo na přenositelnost údajů v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • h) právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že Poskytovatel nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125;
 • i) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, pokud daný případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody uživatele.

Část B. používání cookies

I. SOUBORY COOKIES

Aplikace může za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele Aplikace a nahrávají jeho uživatelské aktivity.

Aplikace také automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

II. Účel užívání cookies:

Poskytovatel používá soubory cookies a podobné technologie k několika účelům:

 • Přihlášení a ověření. Jakmile uživatel použije Můj osobní účet, aby se přihlásil, dojde na jeho zařízení k uložení šifrovaného souboru cookies, který umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti se opakovaně přihlašovat. Uživatel rovněž může uložit své přihlašovací údaje, aby se nemusel přihlašovat pokaždé, když se vrátí.
 • Zabezpečení. Poskytovatel používá soubory cookies k odhalování podvodů a zneužití Aplikace.
 • Analýza. Poskytovatel používá soubory cookies a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu Aplikace.

Na stránkách Aplikace mohou být také umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že Poskytovatel pověřil třetí stranu např. analýzou stránek. Poskytovatel může využívat např. následující poskytovatele služeb:

 • Služba Google Analytics – společnost Google
 • Služby Google Adwords – společnost Google
 • SKlik společnosti Seznam
 • Facebook remarketing společnosti Facebook.

III. Nastavení cookies:

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé Aplikace jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

část C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla může Poskytovatel v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze je vždy dostupná na https://hoofmanager.cz/gdpr. Dojde-li k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, Poskytovatel uživatele Aplikace informuje tak, že viditelně zveřejní upozornění na změny v rámci Aplikace, na webové stránce https://hoofmanager.cz a/nebo uživatelům Aplikace zašle oznámení na jejich e-mailové adresy uvedené v rámci jejich uživatelského účtu Můj účet. Doporučuje se pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies při využívání Aplikace průběžně kontrolovat.