Obchodní podmínky užívání aplikace Hoofmanager

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel

1.1.1 Poskytovatelem a provozovatelem aplikace Hoofmanager je společnost FARMCZSYSTEM, s.r.o., IČO: 03324966, se sídlem Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.C 236257.

1.1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele: Adresa: Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, E-mail: office@farmsystem.cz

1.1.3 Poskytovatel je právnickou osobou, která mj. provozuje aplikaci Hoofmanager, obecně vymezenou níže v čl. 1.2 Podmínek.

1.2. Aplikace Hoofmanager

1.2.1 Aplikace Hoofmanager je softwarovou službou, která umožňuje shromažďovat a vyhodnocovat úkony paznehtářských prací, ošetřování a terapii končetin.

1.2.2 Poskytovatel umožňuje uživatelům využívat aplikaci Hoofmanager formou vzdáleného přístupu na server Poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní, na kterém je aplikace Hoofmanager umístěna.

2. Definice pojmů

2.1.1 Aplikace – aplikace Hoofmanager specifikovaná v čl. 1.2 Podmínek. Pojem Aplikace pro účely těchto podmínek zahrnuje aplikaci umístěnou na hoofmgr.farmcloud.cz i prezentační webové stránky www.hoofmanager.cz;

2.1.2 Cena – cena účtovaná Poskytovatelem za užívání určitých verzí Aplikace, přičemž jednotlivé složky, výši a způsob určení Ceny je uveden v Ceníku;

2.1.3 Ceník – ceník služeb Poskytovatele, jehož aktuální verze je zveřejněna na https://hoofmanager.cz/cenik;

2.1.4 Doba užívání Aplikace – doba, po kterou jsou Objednateli dostupné sjednané funkce Aplikace dle aktuální verze Aplikace a úhrady Ceny.

2.1.5 E-mailová adresa Uživatele – e-mailová adresa, kterou zadal Uživatel během registrace a uzavírání Smlouvy o užívání Aplikace a kterou má uvedenu v sekci Můj účet, kde ji může měnit;

2.1.6 Poskytovatel – společnost FARMCZSYSTEM, s.r.o., specifikovaná v čl. 1.1 Podmínek;

2.1.7 Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu o užívání Aplikace;

2.1.8 Podmínky – Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání Aplikace;

2.1.9 Můj účet – administrační rozhraní zpřístupněné Uživateli, prostřednictvím kterého se může Uživatel zejména přihlašovat k Aplikaci, provádět nastavení, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů a zpracovávat data, má přístup k datům, údajům a dokumentům;

2.1.10 Smlouva – Smlouva o užívání Aplikace uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem;

2.1.11 Smluvní strany – společné označení pro Poskytovatele a Uživatele, kteří uzavřeli Smlouvu.

3. Uzavření Smlouvy o užívání Aplikace, Licence k užívání Aplikace, Práva a povinnosti

3.1. Smlouva vzniká na základě registrace Uživatele. Registrace znamená vložení identifikačních údajů Uživatele do registračního formuláře a odeslání formuláře. Na základě registrace může Uživatel přistupovat do Aplikace a svého uživatelského rozhraní Můj účet. Registrací vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami pro užívání Aplikace, Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a Uživatel je těmito Podmínkami vázán.

3.2. Uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovatel Uživateli právo (licenci) užívat Aplikaci za podmínek a v rozsahu dle těchto Podmínek a jak to umožňují funkce Aplikace dle verze Aplikace a dle úhrady Ceny.

3.3. Obsah licence k Aplikaci a omezení rozsahu licence:

 • 3.3.a) licence se sjednává jako nepřenosná;
 • 3.3.b) licence se sjednává jako nevýhradní;
 • 3.3.c) rozsah licence: v rozsahu, v jakém to funkce Aplikace umožňují dle verze Aplikace a dle úhrady Ceny;
 • 3.3.d) časový rozsah licence: na Dobu užívání Aplikace, přičemž licence je podmíněna dodržováním rozsahu licence a těchto Podmínek a v závislosti na verzi Aplikace řádnou úhradou Ceny;
 • 3.3.e) územní rozsah licence: neomezen.

3.4. Ochrana práv Poskytovatele

3.4.a) Poskytovatel umístí Aplikaci ve formě její implementace na vlastní server, popř. na server do hostingového centra. Poskytovatel nebude předávat Uživateli žádné rozmnoženiny Aplikace. Uživatel nemá nárok na zdrojové kódy Aplikace.

3.4.b) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta ve sjednané Ceně.

3.4.c) Uživatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit práva k Aplikaci (svůj uživatelský účet) ani ji (svůj uživatelský účet) zpřístupnit třetím osobám jiným způsobem, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

3.4.d) Uživatel není oprávněn provádět dekompilace Aplikace, popř. jednotlivých počítačových programů v Aplikaci obsažených, k jinému zpracování, překládání, rozmnožování nebo změně Aplikace či provádění dekompilace či disassemblace, než ke kterému je oprávněn dle ust. § 66 autorského zákona.

3.4.e) Aplikace i všechny její části, jako jsou např. texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura atp., jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

3.4.f) V případě neoprávněného zásahu do práv Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn užívání Aplikace Uživatelem ukončit.

3.4.g) Uživatel není oprávněn manipulovat s Aplikací žádným jiným způsobem, než to umožňuje uživatelské rozhraní Aplikace.

3.4.h) Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci tak, aby jemu ani Provozovateli nevznikla užíváním Aplikace žádná újma. Uživatel je povinen používat Aplikaci jen způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

3.4.i) Uživatel je povinen utajovat přístupová hesla k Aplikaci a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi.

3.5. Ostatní autorská díla

3.5.1 Tyto podmínky se vztahují i na další autorská díla poskytnutá k užívání Objednateli nebo zhotovená na základě zvláštní smlouvy (např. uživatelská dokumentace, zpracování nebo úpravy Aplikace, zhotovení jiného softwaru).

4. Doba trvání Smlouvy, Cena a platební podmínky

4.1. Doba trvání Smlouvy

4.1.1 Smlouva je uzavřena na Dobu užívání Aplikace, tj. dobu, po kterou jsou Uživateli dostupné sjednané funkce Aplikace dle aktuální verze Aplikace a dle úhrady Ceny.

4.2. Cena

4.2.1 Aplikace je dostupná ve třech verzích: zlaté, stříbrné a bronzové. Užívání Aplikace v bronzové verzi je zdarma

4.2.2 Cena za zpřístupnění ostatních verzí Aplikace se hradí jednorázově předem na zvolené období Doby užívaní Aplikace. Poté, co Uživatel uhradí Cenu, Poskytovatel vygeneruje a zašle na E-mailovou adresu Uživatele příslušný daňový doklad. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu. Uživatel je povinen sdělit Poskytovateli své fakturační údaje a udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů.

4.2.3 Poskytovatel formou nabídky vyzve koncem období, za které byla uhrazena Cena za užívání Aplikace, k úhradě Ceny na za následující období stejně dlouhé období. V případě, že Uživatel nabídku nevyužije, bude moci využívat Aplikaci pouze ve verzi, která je zdarma.

4.2.4 Cena za užívání Aplikace je dána aktuálním Ceníkem, který je dostupný na https://hoofmanager.cz/cenik.

4.2.5 Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou Ceny uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4.2.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo v budoucnu Aplikaci zpoplatnit celou, tj. i verzi zdarma.

5. Odpovědnost za vady a za újmu

5.1. Služby Aplikace jsou Uživateli přenechány “jak stojí a leží”. Provozovatel negarantuje stálou dostupnost Aplikace a jejích funkcionalit.

5.2. Poskytovatel neodpovídá za to, že Aplikace bude bez vad ani že bude bezvadně spolupracovat s jiným hardware nebo software, a to bez ohledu na verzi Aplikace.

5.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za data a údaje vložené Uživatelem ani za data a údaje, které má Uživatel uloženy v Aplikaci či pod svým uživatelským účtem Můj účet.

5.4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za soulad dat uložených v Aplikace ani výstupů z Aplikace s příslušnými právními předpisy a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich souladu s příslušnými právními předpisy.

5.5. Služby Aplikace jsou závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku funkčnosti Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, není v moci Poskytovatele přebírat za ně odpovědnost. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě také z důvodů nutné údržby vybavení Provozovatele, popř. třetích osob;

5.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost služeb Aplikace také, bylo-li toto zapříčiněno Uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, zejména, nikoliv však výlučně:

 • 5.6.1 provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Uživatelem nebo třetí osobou;
 • 5.6.2 vložením nesprávných údajů do Aplikace Uživatelem, chybným postupem Uživatele při vkládání informací nebo souborů do Aplikace;
 • 5.6.3 nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace;
 • 5.6.4 zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
 • 5.6.5 poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Uživatele;
 • 5.6.6 porušením právních předpisů ze strany Uživatele;
 • 5.6.7 únikem přístupových hesel třetím osobám na straně Uživatele;
 • 5.6.8 nedostupností dat a ukončení přístupu do Aplikace v případech uvedených v těchto Podmínkách;
 • 5.6.9 užívání aplikace v rozporu s těmito Podmínkami, Smlouvou.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu Uživatele způsobenou užíváním Aplikace, nedostupností Aplikace nebo provozními incidenty Aplikace. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Poskytovateli práva na náhrady újmy, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku používání Aplikace či porušením povinností Poskytovatele, s výjimkou nároků na náhradu újmy, které se podle příslušných právních předpisů platně vzdát nelze.

6. Osobní údaje a Cookies

6.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje Uživatele pro účely používání Aplikace a plnění Smlouvy.

6.2. V souvislosti s používáním Aplikace a plněním Smlouvy bude docházet ke zpracování identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů, zejména: Jméno a Příjmení uživatele, e-mailová adresa, IČ/DIČ, název firmy, adresa provozovny a telefonní spojení na kontaktní osobu.

6.3. Osobní údaje budou zpracovávány do doby ukončení užívání Aplikace, resp. do doby ukončení Smlouvy. Po delší dobu je Poskytovatel oprávněn osobní údaje dále používat a zpracovávat, jen je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele (zejména z důvodu případné kontroly ze strany veřejnoprávních orgánů a institucí, obrany proti tvrzeným nárokům).

6.4. Aplikace může za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

6.5. Detailní informace o právech subjektu osobních údajů, zásadách a postupech při zpracování osobních údajů a používání cookies jsou uvedeny v Pravidlech zpracování osobních údajů a používání cookies, která naleznete zde: https://hoofmanager.cz/gdpr.

7. Správa dat

7.1. Aplikace pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a dalších technologií. Veškerá data uložená v databázi Aplikace, jakož přenosy ze zařízení a do zařízení Uživatele jsou standardizovaným způsobem chráněny před rizikem nahodilého a neoprávněného přístupu a proti změnám a jsou zálohovány.

7.2. Uživatel výslovně souhlasí, že jakékoliv data, údaje a dokumenty vložné Uživatelem do aplikace nebo uložené v Aplikaci se stávají a jsou součástí databáze Poskytovatele a Poskytovatel je oprávněn je užívat v anonymizované podobě časově neomezeně pro statistické, archivační, vzdělávací a vědecké potřeby a pro potřeby dle předmětu podnikání Poskytovatele, a to, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace či právo na jakoukoliv náhradu či odměnu.

7.3. Uživatel má po dobu užívání Aplikace přístup k veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci uživatelského účtů Můj účet, které jsou v běžně užívaných formátech, a tyto data má možnost kdykoliv exportovat. Po ukončení užívání Aplikace ztrácí Uživatel přístup k Aplikaci a také veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci Aplikace. Uživatel může požádat o export dat z Aplikace, které měl Uživatel uloženy v uživatelském úču Můj účet. Tato služba je zpoplatněna dle Ceníku. Uživatel však musí o export dat požádat nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání Aplikace.

8. Ukončení užívání Aplikace

8.1. Užívání Aplikace může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem z E-mailové adresy Uživatele na e-mail Poskytovatele uvedený v článku 1.1.2. Poskytovatel účet Uživatele na základě této žádosti po jejím obdržení do 30 dnů zruší. Uživatel, který uhradil Cenu za užívání Aplikace nemá v takovém případě nárok na jakoukoli náhradu ani vrácení částky, kterou uhradil, ani její poměrné části.

8.2. Poskytovatel je oprávněn ukončit užívání Aplikace Uživatelem v těchto případech:

8.2.1 při prodlení Uživatele s úhradou Ceny;

8.2.2 Uživatel ohrožuje bezpečnost provozu Aplikace;

8.2.3 v případech podezření na přetěžování Aplikace, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Aplikace.

8.2.4 pro porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele.

8.2.5 pokud účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 24 měsíců.

8.2 Uživatel, který uhradil Cenu za užívání Aplikace nemá v takovém případě nárok na jakoukoli náhradu ani vrácení částky, kterou uhradil, ani její poměrné části.

8.3. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv ukončit provoz Aplikace, a to i bez udání důvodu. V takovém případě má Uživatel nárok na vrácení poměrné částky Ceny, kterou uhradil.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny soudy České republiky.

9.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit Podmínky užívání Aplikace. Uživatel bude o změnách Podmínek informován s předstihem. Aktuální verze Podmínek je přístupná na https://hoofmanager.cz/vop.

9.3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2021.